Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr Barbara Świerczek-Lasek

dr Barbara Świerczek-LasekAbsolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja biologia molekularna. Pracę doktorską, dotyczącą roli szlaków sygnałowych Wnt, Shh oraz Interleukiny-4 w różnicowaniu mysich zarodkowych komórek macierzystych zrealizowała w Zakładzie Cytologii, Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierowała projektem Preludium NCN pt. "Mezenchymalne komórki macierzyste jako potencjalny czynnik immunosupresyjny w terapii komórkowej mięśni szkieletowych ‒ badania na mysim modelu". W trakcie doktoratu odbyła staż naukowy EMBO w grupie prof. Münsterberg na University of East Anglia w Wielkiej Brytanii, gdzie badała rolę miRNA w regulacji szlaku Wnt. Aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach popularyzatorskich na Wydziale Biologii UW, organizując warsztaty i wygłaszając wykłady w trakcie Festiwalu Nauki, Nocy Biologów i polskiej edycji UniStem Day. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące różnicowania komórek w trakcie rozwoju zarodkowego ssaków i procesy regeneracji tkanek. Od listopada 2019 roku zatrudniona jako Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kontakt: bswierczek@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe