Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Projekt "BBMRI.pl"

 Logo BBMRI.pl

Logo MNiSW

 

 

 

 

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) w ramach przystąpienia Polski do Europejskiej Infrastruktury Badawczej BBMRI-ERIC

 

"Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC"

 

Biobank LBBK

 

Cel projektu

Głównym celem projektu badawczego jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków (PSB) w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. Podstawowym założeniem PSB jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego i udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów. 

 

Sposób realizacji

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum BBMRI.pl, którego członkowie działają wspólnie realizując swoje zadania dla osiągnięcia głównego celu Projektu. Jest to realizowane przede wszystkim poprzez wdrożenie spójnych rozwiązań z zakresu jakości, IT, utworzenie rekomendacji dotyczących zagadnień prawnych i bioetycznych, związanych z gromadzeniem i użyciem w celach badawczych materiału biologicznego.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest odpowiedzialny za realizację zadania 1 w Projekcie tj. „1 „Zidentyfikowanie i charakterystyka podmiotów zainteresowanych wejściem do sieci biobanków polskich” jesteśmy również współwykonawcą zadania 5 tj. "Wprowadzenie jednolitego systemu kontroli jakości wszystkich etapów funkcjonowania krajowych biobanków".

Jednym z podstawowych celów Zadania pierwszego jest identyfikacja i charakterystyka jednostek zainteresowanych dołączeniem do Polskiej Sieci Biobanków (PSB). Realizacja tego celu odbywa się poprzez pozyskiwanie z różnych źródeł danych na temat instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym biobankowaniem materiału biologicznego do celów naukowych. Poszukujemy jednostek, które, zajmująca się kolekcjonowaniem, przechowywaniem czy testowaniem ludzkiego i/lub zwierzęcego materiału biologicznego czy  szeroko rozumianych danych o dawcach tego materiału – niezależnie od wielkości zbiorów czy stopnia rozwoju biobanku/biorepozytorium.

Równolegle prowadzone są działania informacyjne i promocyjne dotyczące Projektu. Kluczowe jest aby informacja o tworzonej Sieci trafiła do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.

Jednym z naszych ważniejszych działań jest również opracowanie Ankiet informacyjnych, która umożliwiła w szybki i łatwy sposób pozyskanie informacji na temat instytucji, które są zainteresowane dołączeniem do Polskiej Sieci Biobanków a także charakteru ich kolekcji.

Ważną częścią działań w obrębie Zadania 1. jest etap odbywania wizyt partnerskich. Podczas spotkań informujemy m.in. o założeniach Projektu, zasadach działania BBMRI­-ERIC, zasadach funkcjonowania i celach budowania Polskiej Sieci Biobanków oraz odpowiadamy na pytania przedstawicieli biobanków.


W ramach realizacji zadania 5. planowane jest wdrożenie jednolitego systemu kontroli jakości. Dzięki takiemu rozwiązaniu materiał biologiczny oraz dane gromadzone w polskich biobankach i biorepozytoriach będą spełniały najwyższe normy jakościowe i jako takie będę mogły być wykorzystywane do prowadzenia wiarygodnych badań naukowych.

Ważnym etapem w realizacji tego zadania będzie kontrola procesów zachodzących na różnym etapie pracy z próbką biologiczną oraz weryfikacja przeprowadzonych analiz.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu znajdują się na stronie http://bbmri.pl/pl/.

 

Partnerzy

W ramach konsorcjum BBMRI.pl, LBBK WUM realizuje zadania projektu wraz z następującymi partnerami:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

 

Okres realizacji projektu

marzec 2017 – grudzień 2021

 

Budżet projektu

Budżet projektu wynosi 39,5 mln zł, w tym budżet WUM - 2 348 800 zł

 

Osoba do kontaktu

dr n. med. Anna Chróścicka: anna.chroscicka@wum.edu.pl

Stwórzmy wspólnie Polską Sieć Biobanków!

 

BBMRIpl

 

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe