Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Biobank WUM

Biobank LBBK

 

Kolekcje


Biobank LBBK gromadzi ludzkie komórki izolowane z wybranych tkanek (m.in. tkanki tłuszczowej i kostnej) oraz wybrane rodzaje komórek z tkanek zwierzęcych. Istotną cechą zbioru Biobanku LBBK jest jego zróżnicowanie - komórki pochodzą od mężczyzn i od kobiet, dawców chorych, zdrowych i w różnym wieku. Największą część zbioru repozytorium tworzą mezenchymalne komórki macierzyste, izolowane z ludzkiej tkanki tłuszczowej.

 

 

Kolekcje materiału biologicznego zdeponowanego w Biobanku LBBK z możliwością udostępnienia:

 • SVF - ludzkie komórki frakcji podporowo-naczyniowej
 • ADSC - ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste pochodzenia tłuszczowego
 • GBM - linie komórkowe wyprowadzone z ludzkiej glioblastomy o właściwościach nowotworowych komórek macierzystych hodowane w obecności atmosferycznego stężenia tlenu (21%)
 • GBM - linie komórkowe wyprowadzone z ludzkiej glioblastomy o właściwościach nowotworowych komórek macierzystych hodowane w obecności stężenia tlenu zbliżonym do fizjologicznego (5%)

 

Usługi

Biobank WUM świadczy następujące usługi:

 • obsługa kolekcji próbek klinicznych, uwzględniająca bankowanie, kontrolę jakości, wydawanie materiału na zamówienie;

 • wyprowadzanie i obsługa kolekcji linii komórek macierzystych z powierzonych próbek materiału biologicznego;

 • charakterystyka zdeponowanego materiału biologicznego;

 • udostępnianie komórek zdeponowanych w Biobanku;

 • prowadzenie badań naukowych na kolekcjach próbek zdeponowanych w Biobanku;

 • szkolenia w zakresie dobrej praktyki biobankowania w oparciu o aktualne standardy i zalecenia propagowane przez BBMRI-ERIC.

 

Zapytania dotyczące możliwości udostępnienia materiału biologicznego,

a także innych usług oferowanych przez Biobank LBBK, proszę kierować na:

biobank@wum.edu.pl

 

 

 

Przewagi Biobanku WUM

 • Dzięki uczestnictwu LBBK w europejskiej inicjatywiesieci biobanków BBMRI-ERIC, mamy możliwość wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań procesowych i programowych w obszarze biobankowania.
 • Będąc częścią jednej z największych uczelni medycznych w Polsce, mamy dostęp do wielu kolekcji zdywersyfikowanych próbek klinicznych, co stanowi bardzo atrakcyjną ofertę dla badaczy. Ponadto, homogenność populacji Polskiej, zapewniająca większą homogenność wyników uzyskiwanych w trakcie badań z wykorzystaniem naszych kolekcji.
 • Kadra LBBK ma rozległe doświadczenie w izolacji i charakterystyce różnorodnych populacji komórek z macierzystymi włącznie, a także w inżynierii materiałowej oraz w dobieraniu materiałów pozwalających na optymalizację hodowli komórek.
 • LBBK posiada wyposażenie do przeżyciowej obserwacji komórek (mikroskop typu time-laps) oraz do prowadzenia zaawansowanej charakterystyki komórek FACS, RT-PCR. Ponadto, istnieje możliwość charakterystyki genetycznej komórek w oparciu o technologię NGS.

 

Korzyści dla Klientów Biobanku

 • możliwości rozpoczęcia tworzenia własnej kolekcji próbek bez konieczności tworzenia infrastruktury;
 • udostępnienie know-how dotyczącego wymagań, prowadzenia procesów, zarządzania danymi oraz dobrej praktyki na każdym etapie biobankowania materiału biologicznego;
 • możliwości prowadzenia badań naukowych na posiadanej kolekcji, dzięki zaangażowaniu zespołu Biobanku w prace eksperymentalne;
 • zarządzania przechowywaniem kolekcji zgodnie z najnowszymi standardami;
 • wsparcie właściciela kolekcji w działaniach zmierzających do udostępnienia kolekcji innym podmiotom.
 • udostępnienie zdeponowanych kolekcji próbek wraz z określonymi danymi na ich temat,
 • nawiązanie kontaktów z klinicystami, którzy na zlecenie instytucji zewnętrznej mieliby stworzyć kolekcję próbek interesujących partnera zewnętrznego,
 • możliwość prowadzenia na zlecenie podmiotu zewnętrznego badań naukowych na wybranej puli próbek,
 • udostępnienie cyfrowego spisu próbek zgromadzonych w biobanku i wsparcie merytoryczne przy wyborze właściwej kohorty próbek biologicznych,
 • zapewnienie dobrej praktyki przy transporcie próbek w kraju i zagranicą.

 

Zapraszamy do współpracy

 • Publiczne jednostki działające w obszarze usług medycznych (przychodnie, szpitale itp.),
 • Prywatne jednostki działające w obszarze usług medycznych (prywatne przychodnie, szpitale, gabinety lekarskie, gabinety dentystyczne itp.),
 • Instytucje naukowe i badawcze (np. uniwersytety, instytuty badawcze PAN),
 • Małe i średnie firmy biotechnologiczne prowadzące projekty B+R w obszarze medycyna, diagnostyka, farmacja,
 • Firmy farmaceutyczne, szukające unikatowych zasobów do prowadzenia badań klinicznych na populacji polskiej.

 

 

Zapraszamy do kontaktu!

biobank@wum.edu.pl

 

 

BBMRIpl

 

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe