Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Projekt "Gliomed"

 
NCBR   Strategmed
 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED"

 

"Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza"
(nr umowy STRATEGMED3/307326/6/NCBR/2017)

ZAKOŃCZONY

 

Projekt "Gliomed"

 

Cel projektu

Opracowanie "liquid biopsy" opartej o analizę wolnokrążącego DNA (cfDNA) guza we krwi, może stanowić mało inwazyjną opcję dla biopsji. Dodatkowymi celami są: kompleksowa charakterystyka genomu i transkryptomu guza oraz zastosowanie hodowli 3-D glejaka in vitro, m.in. w środowisku hipoksji, do oceny komórek macierzystych i podatności komórek na terapie w środowisku niszy nowotworowej. Realizacja projektu przyczyna się do lepszej znajomości biologii glejaków, pozwoli na identyfikację nowych biomarkerów molekularnych, celów terapeutycznych, a także będzie stanowiła praktyczny model do badania odpowiedzi na leczenie w hipoksji.

 

Sposób realizacji

Glejaki są typem wciąż nieuleczalnego nowotworu, pomimo znacznego postępu w chirurgii, radioterapii i chemioterapii. Właściwe rozpoznanie typu glejaka, wczesne rozpoznanie progresji molekularnej, scharakteryzowanie krytycznych mutacji lub cech epigenetycznych daje nadzieję na poprawę wyników leczenia. Opracowanie testu diagnostycznego pozwoli na poprawę skuteczności leczenia poprzez jego dopasowanie do molekularnego podtypu guza a „liquid biopsy” poprawiłaby dostępność do diagnostyki, komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz nowe możliwości monitorowania przebiegu choroby. Zadaniem zespołu z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM pod kierownictwem dr Ilony Kalaszczyńskiej i we współpracy z prof. Andrzejem Marchelem - kierownikiem Kliniki Neurochiorurgii SPCSK, będzie zastosowanie hodowli 3-D glejaka in vitro, m.in. w środowisku hipoksji, do oceny charakterystyki komórek nowotworowych i ich podatności na terapie w środowisku zbliżonym do niszy nowotworowej. Realizacja zadań przyczyni się do lepszej znajomości biologii glejaków, pozwoli na identyfikację nowych biomarkerów molekularnych, celów terapeutycznych, a także doprowadzi do opracowania praktycznego modelu do badania odpowiedzi komórek nowotworowych na leczenie.

 

Partnerzy:
  • Śląski Uniwersytet Medyczny – Lider projektu
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
  • Regionalne centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu
  • Cyfronet AGH
  • Oncogene Diagnostics

 

Okres realizacji

Oryginalny okres realizacji projektu to 04.2017-09.2019.

Projekt został przedłużony do 12.2020.

 

Wartość dofinansowania

7 809 757 zł, w tym 2 557 250 zł budżet WUM

 

Osoba do kontaktu

Dr Ilona Kalaszczyńska: ilona.kalaszczynska@wum.edu.pl

 

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe