Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Stefan Rudziński

Stefan RudzińskiAbsolwent Wydziału Biologii i Rolnictwa Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2017 roku uzyskał tytuł magistra biologii ze specjalizacją biologia mikroorganizmów. Pracę magisterską zrealizował w Katedrze Biochemii SGGW, gdzie prowadził badania nad uzyskaniem sekwencji kodującej białko pszenżytniego homologa formy alfa legumainy (Leg-4) oraz poddaniem jej analizie bioinformatycznej. W trakcie studiów odbył trzymiesięczny staż w Pracowni Neuromorfologii Molekularnej i Systemowej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, gdzie hodował i badał neurony izolowane ze szczurzego hipokampu w celu poznania zachowania chromatyny w odpowiedzi na chemicznie indukowane długotrwałe wzmocnienie synaptyczne z wykorzystaniem obrazowania na mikroskopie konfokalnym. W latach 2018-2019 podjął pracę w Zakładzie Genetyki i Immunologii Klinicznej w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie na stanowisku młodszego asystenta naukowego, gdzie zajmował się genetyką raka płuca i hodowlą komórek rakowych i neutrofilów. W tym okresie wyspecjalizował się w różnych technikach biologii molekularnej w tym w sekwencjonowaniu nowej generacji (NGS), a w 2019 roku wziął udział w międzynarodowym kongresie European Respiratory Society (ERS) w Madrycie, gdzie prezentował swoją pracę w tym obszarze. W lutym 2020 roku rozpoczął pracę w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku biologa.

Kontakt: stefan.rudzinski@wum.edu.pl

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe