Skip to main content

2003

Utworzenie Pracowni Inżynierii Tkankowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w strukturach Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka

Początki LBBK sięgają 2003 roku, gdy Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka na WUM dostał dofinansowanie projektu utworzenia Pracowni Inżynierii Tkankowej na WUM z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach konkursu Milab. Tu miały swoje początki zalążek zespołu LBBK, pierwsza aparatura, projekty naukowe, a przede wszystkim budowanie znaczącego zaplecza kompetencji i know-how, jakie obecnie posiada LBBK.

15 lutego 2013

Przeniesienie Pracowni Inżynierii Tkankowej (TE Lab) na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w struktury Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.

Decyzją ówczesnego Dziekana I Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Mirosława Wielgosia, Pracownia Inżynierii Tkankowej została przeniesiona do Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii. Kierowanie Pracownią, dziekan powierzył prof. dr hab. Małgorzacie Lewandowskiej-Szumieł.

Styczeń 2010 – grudzień 2015

Realizacja 3 dużych multidyscyplinarnych projektów badawczo-rozwojowych:

• Substytuty kostne: „Nowe, wielofunkcyjne substytuty kostne, o wysokiej poręczności chirurgicznej”; data realizacji: styczeń 2010 – styczeń 2013; wartość projektu: 5 342 000 PLN;

• Projekt rozwojowy: „Opracowanie innowacyjnej metody regeneracji ubytków kostnych za pomocą biowitalnych, resorbowalnych wszczepów zasiedlonych komórkami pochodzenia autogennego – do zastosowania w chirurgii stomatologicznej”; data realizacji: grudzień 2010 – maj 2014; wartość projektu: 1 680 000 PLN;

• Bio-implant „Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” – styczeń 2010 – grudzień 2015; wartość projektu: 31 795 800 PLN

Lipiec 2014

Przeniesienie TE-Lab do nowej siedziby w budynku CBP

W ramach realizacji największego przedsięwzięcia biomedycznego i biotechnologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, projektu CePT - Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, na terenie Kampusu Ochota w Warszawie, stworzony został kompleksowy ośrodek badań biomedycznych złożony z dziesięciu ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów naukowych. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznych w ramach projektu, powstało Centrum Badań Przedklinicznych (CBP), mieszczące laboratoria z najnowocześniejszym sprzętem do prowadzenia szerokiej gamy badań przedklinicznych. Właśnie do tych nowoczesnych pomieszczeń została przeniesiona pracownia TE-Lab w lipcu 2014 r.

1 lipca 2016

Przekształcenie TE Lab w jednostkę ogólnouczelnianą Laboratorium Badawcze – Bank Komórek

Na mocy zarządzenia rektora WUM, prof. dr hab. Marka Krawczyka, z dn. 28 czerwca 2016 r. o utworzeniu nowej jednostki ogólnouczelnianej, dotychczasowa Pracownia Inżynierii Tkankowej, ze swoim bogatym już zapleczem badawczo-rozwojowym w obszarze badań na komórkach in vitro, zostaje przekształcona w Laboratorium Badawcze – Bank Komórek. Celem powołania LBBK było zintegrowanie działalności naukowo-badawczej oraz wytwórczo-usługowej w oparciu o opracowane według aktualnych najwyższych standardów jakościowych, procesy pracy in vitro z komórkami ludzkimi i zwierzęcymi.

2015 - 2018

Utworzenie Wytwórni Farmaceutycznej w LBBK

Jednym z głównych zadań strategicznych LBBK było stworzenie na WUM niskoskalowej wytwórni produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) opartych na komórkach do nowych zastosowań klinicznych. Realizacja zadania była możliwa przy wykorzystaniu finansowania z NCBR w ramach projektu ABCtherapy. Utworzenie Wytwórni Farmaceutycznej w LBBK objęło:

2015 - 2016 – Budowa i wyposażenie laboratorium do wytwarzania produktów leczniczych w standardzie GMP

1 grudnia 2016 – Pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie Banku Tkanek i Komórek

6 grudnia 2016 – Zgoda GIF na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej - wyjątki szpitalne (HE-ATMP)

3 lipca 2017 - Pozwolenie GIF na wytwarzanie badanych produktów leczniczych (ATIMP)

14 września 2018 – uzyskanie certyfikatu GMP dla Wytwórni Farmaceutycznej LBBK

2016

Powołanie Biobanku przy LBBK

Finalizując kolejne zadanie strategiczne, w LBBK stworzony zostaje ostatni - trzeci filar jego działalności – biobank specjalizujący się w komórkach ludzkich i zwierzęcych. Celem Biobanku LBBK jest stworzenie bogatej kolekcji dobrze scharakteryzowanych próbek materiału biologicznego w oparciu o najwyższe standardy jakościowe, aby przyczynić się do podwyższenia poziomu wiarygodności badań podstawowych, badań klinicznych leków i oceny klinicznej wyrobów medycznych, wykorzystujących te próbki.

Styczeń 2017

Przystąpienie LBBK do Konsorcjum BBMRI.pl. oraz Polskiej Sieci Biobanków w ramach Europejskiej Sieci Biobanków BBMRI-ERIC

W 2014 roku LBBK przystąpiło do przygotowania, a w kolejnych latach do realizacji projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” jako członek Konsorcjum BBMRI.pl. Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konsorcjum dostało finansowanie na realizację projektu 27 stycznia 2017 r., co stanowi kamień milowy w drodze polskiego biobankowania do w pełni kontrolowanej, wystandaryzowanej i legitymizowanej działalności.

31 stycznia 2018 – 18 stycznia 2020

Przeprowadzenie pierwszego badania klinicznego z udziałem 100 pacjentów.

W ramach realizacji projektu ABCtherapy, wytwarzaliśmy produkty ATIMP do zastosowania w badaniu klinicznym 2ABC. Badanie to podawanie produktów leczniczych do aplikacji na blizny lub objawy uszkodzenia sprężystego skóry grzbietowej powierzchni rąk. Na potrzeby realizacji badania klinicznego 2ABC w ciągu 17 miesięcy do laboratorium przyjęto tkankę tłuszczową od 100 pacjentów. W ramach badania klinicznego w LBBK wytworzonych zostało 156 produktów leczniczych, w tym:

• 36 produktów leczniczych zawierających frakcję SVF,

• 94 produkty lecznicze zawierające komórki ADSC,

• 26 produktów leczniczych PLACEBO.

18 października 2019 - 27th sierpnia 2021

Rozpoczęcie eksperymentu medycznego 1ABC wykorzystania ADSC w stopie cukrzycowej

W ramach realizacji projektu ABCtherapy, w październiku 2019 roku rozpoczęliśmy wytwarzanie produktów leczniczych do eksperymentu medycznego 1ABC w formie otwartej próby. Badanie miało na celu potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności allogenicznych preparatów ADSC w leczeniu ran przewlekłych w stopie cukrzycowej. Ostatecznie grupa uczestników badania objęła 58 pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej - 23 pacjentów otrzymało opatrunek z kleju fibrynowego, zawierający allogeniczne komórki macierzyste, u 23 pacjentów zostało podane Placebo, natomiast 12 pacjentów odpadło z badania.