Godło WUM

Laboratorium Badawcze - Bank Komórek

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Realizowane projekty

Projekty

 

W TRAKCIE Projekt: "Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych, testowany w próbach klinicznych oraz In vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek (ABCtherapy)"

Multidyscyplinarny zespół prowadzi badania kliniczne, którego celem jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności terapii z użyciem autologicznych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej pacjenta w leczeniu:

  • trudno gojących się ran w zespole stopy cukrzycowej,
  • leczeniu blizn i uszkodzenia sprężystego skóry.

Pozyskany w badaniu materiał biologiczny służy do realizacji obserwacji eksperymentalnych in vitro prowadzonych celem podniesienia potencjału terapeutycznego komórek pozyskanych z tkanki tłuszczowej. W szczególności prowadzone są obserwacje nad różnicowaniem tych komórek do różnych immunofenotypów, ich charakterystyką immunologiczną - w kontekście terapii w układzie allogenicznym, charakterystyką transkryptomiczną i epigenetyczną metodami sekwencjonowania nowej generacji.

Projekt realizowany jest w ramach programu Strategmed, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).


ZAKOŃCZONY Projekt: "Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza (Gliomed)"

Pracujemy nad opracowaniem metody diagnostycznej "liquid biopsy" opartej o analizę wolnokrążącego DNA (cfDNA) guza we krwi, która może stanowić małoinwazyjną opcję dla biopsji. Dodatkowymi celami projektu są: kompleksowa charakterystyka genomu i transkryptomu guza oraz zastosowanie hodowli 3-D glejaka in vitro, m.in. w środowisku hipoksji, do oceny komórek macierzystych i podatności komórek na terapie w środowisku niszy nowotworowej. Realizacja projektu przyczynia się do lepszej znajomości biologii glejaków, pozwoli na identyfikację nowych biomarkerów molekularnych, celów terapeutycznych, a także będzie stanowiła praktyczny model do badania odpowiedzi na leczenie w hipoksji.

Projekt realizowany jest w ramach programu Strategmed, organizowanego przez NCBR.


W TRAKCIE Projekt: "Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych (ExploreMe)"

Celem niniejszego projektu jest ukierunkowanie różnicowania mezenchymalnych komórek  macierzystych w kierunku kostnym i chrzęstnym w celu przyspieszenia gojenia i rehabilitacji pacjentów po operacjach ortopedycznych, stomatologicznych oraz neurologicznych.


W TRAKCIE Projekt: "Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (BBMRI.pl)"

Głównym celem projektu badawczego jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków (PSB) w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. Podstawowym założeniem PSB jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego i udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest odpowiedzialny za realizację zadania 1: "Zidentyfikowanie i charakterystyka podmiotów zainteresowanych wejściem do sieci biobanków polskich" oraz jest współrealizatorem zadania 5: "Wprowadzenie jednolitego systemu kontroli jakości wszystkich etapów funkcjonowania krajowych biobanków".

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1.

 

polymer

Wytwarzanie ATMP

 

lock

Biobank

 

fingerprint

Badania naukowe