Skip to main content

Wpływ procesu różnicowania osteogennego oraz warunków środowiska na profil immunomodulacyjny komórek ADSC

Dr Ilona Szabłowska-Gadomska, pracownik Laboratorium Badawczego - Banku Komórek, zbada wpływ procesu różnicowania osteogennego na zmiany profilu białkowego komórek ADSC (Mezenchymalne Komórki Macierzyste/zrębu izolowane z tkanki tłuszczowej) oraz ich sekretomu. Wyniki dofinansowanego projektu pt. „Wpływ procesu różnicowania osteogennego oraz warunków środowiska na profil immunomodulacyjny komórek ADSC” mogą w przyszłości przyczynić się do lepszego zrozumienia roli tych komórek w organizmie w stanach fizjologicznych i patologicznych, a także bardziej bezpiecznego i skutecznego stosowania w klinice.

Komórki ADSC są zlokalizowane w tkance tłuszczowej. Mogą odgrywać znaczącą rolę w rozwoju, utrzymaniu homeostazy tkankowej, naprawie i regeneracji. Z uwagi na ich bogactwo występowania i stosunkowo łatwą dostępność, możliwość namnażania w warunkach in vitro oraz przede wszystkim ich potencjał immunomodulujący są cennym narzędziem medycyny regeneracyjnej. Wydzielane przez ADSC substancje wykazują wpływ na funkcje komórek układu odpornościowego, wywierają silne działanie immunosupresyjne, stanowiąc swoisty „mediator immunomodulacji”.

Badanie odbędzie się w ramach realizacji wniosku złożonego w konkursie MINIATURA 7 na działania naukowe, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Zobacz projekt

FootCell

Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych ABM/2021/3.

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii zaawansowanej zawierającego żywe komórki ASC w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej - badanie podwójnie zaślepione, z randomizacją

Celem projektu jest przeprowadzenie badania bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego terapii zaawansowanej, w którym substancję czynną stanowią allogeniczne komórki mezenchymalne pozyskiwane z tkanki tłuszczowej (ATMP-ASC), w leczeniu Zespołu Stopy Cukrzycowej.
Badanie jest oparte o wstępne wyniki uzyskane przez Zespół Laboratorium Badawczego - Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, w ramach pilotażowego eksperymentu leczniczego, gdzie podawano preparat tego typu w otwartej, tj. niezaślepionej obserwacji bez randomizacji.

Zobacz projekt

ABCtherapy

Projekt realizowany w ramach programu Strategmed, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych, testowany w próbach klinicznych oraz In vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek

Multidyscyplinarny zespół prowadzi badania kliniczne, którego celem jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności terapii z użyciem autologicznych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej pacjenta w leczeniu:

Pozyskany w badaniu materiał biologiczny służy do realizacji obserwacji eksperymentalnych in vitro prowadzonych celem podniesienia potencjału terapeutycznego komórek pozyskanych z tkanki tłuszczowej. W szczególności prowadzone są obserwacje nad różnicowaniem tych komórek do różnych immunofenotypów, ich charakterystyką immunologiczną - w kontekście terapii w układzie allogenicznym, charakterystyką transkryptomiczną i epigenetyczną metodami sekwencjonowania nowej generacji.

Zobacz projekt

BBMRI.pl

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1.

Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC

Głównym celem projektu badawczego jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków (PSB) w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. Podstawowym założeniem PSB jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego i udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest odpowiedzialny za realizację zadania 1: "Zidentyfikowanie i charakterystyka podmiotów zainteresowanych wejściem do sieci biobanków polskich" oraz jest współrealizatorem zadania 5: "Wprowadzenie jednolitego systemu kontroli jakości wszystkich etapów funkcjonowania krajowych biobanków".

Zobacz projekt

Exploreme

Projekt realizowany w ramach programu Strategmed, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych

Celem niniejszego projektu jest ukierunkowanie różnicowania mezenchymalnych komórek  macierzystych w kierunku kostnym i chrzęstnym w celu przyspieszenia gojenia i rehabilitacji pacjentów po operacjach ortopedycznych, stomatologicznych oraz neurologicznych.

Zobacz projekt

GLIOMED

Projekt realizowany w ramach programu Strategmed, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza

Pracujemy nad opracowaniem metody diagnostycznej "liquid biopsy" opartej o analizę wolnokrążącego DNA (cfDNA) guza we krwi, która może stanowić małoinwazyjną opcję dla biopsji. Dodatkowymi celami projektu są: kompleksowa charakterystyka genomu i transkryptomu guza oraz zastosowanie hodowli 3-D glejaka in vitro, m.in. w środowisku hipoksji, do oceny komórek macierzystych i podatności komórek na terapie w środowisku niszy nowotworowej. Realizacja projektu przyczynia się do lepszej znajomości biologii glejaków, pozwoli na identyfikację nowych biomarkerów molekularnych, celów terapeutycznych, a także będzie stanowiła praktyczny model do badania odpowiedzi na leczenie w hipoksji.

Zobacz projekt